Plantenjagers van Curaçao:
Plant hunters of Curaçao:
Jagdónan di mata di Kòrsou:

Jaar
Year
Aña
Jager
Hunter
Yagdó
Geschiedenis
History
Historia
1755 - 1757 Nicolaus Joseph Baron von Jacquin
(16-02-1727 - 26-10-1817)
 Bezocht Curaçao in 1755 - 1757. Verzamelde een klein aantal planten welke verspreid liggen in verschillende herbaria. Beschrijft de eerste 15 soorten in zijn flora van 1763. Jacquin was de eerste botanist die tekeningen maakte van de planten die hij verzamelde op Curaçao


 Visited Curaçao in 1755 - 1757. Collected a small number of plants which are now dispersed accross different herbaria. Describes the first 15 species in his flora of 1763. Jacquin was the first botanist who made drawings of the plants he collected on Curaçao.


 ...
1784 - 1791 Julius Philip Benjamin von Rohr
(..-..-1737 - ..-..-1793)
 Deens botanist. Verzamelde planten in het Caribbisch gebied. Bezocht Curaçao tussen 1784 - 1791. Verzamelde een klein aantal planten welke verspreid liggen in verschillende herbaria.

 Visited Curaçao between 1784 - 1791. Collected a small number of plants which are now dispersed accross different herbaria.

 ...
1786 - 1788 Franz Bredemeyer
(..-..-1758 - ..-..-1839)
 Bezocht Curaçao tussen 1786 - 1788. Verzamelde een klein aantal planten welke verspreid liggen in verschillende herbaria.

 Visited Curaçao between 1786 - 1788. Collected a small number of plants which are now dispersed accross different herbaria.

 ...
1797 - 1806 Olof Peter Swartz
(21-09-1760 - 19-09-1818)
 Beschrijft 2 soorten in zijn flora uit 1797 - 1806.

 Describes 2 species in his flora from 1797 - 1806.

 ...
pre 1884 J. Read
(..-..-.... - ..-..-....)
 Bezocht Curaçao in ????. Verzamelde een klein aantal planten welke verspreid liggen in verschillende herbaria.

 Visited Curaçao in ????. Collected a small number of plants which are now dispersed accross different herbaria.

 ...
1828 - 1834 Marten Douwes Teenstra
(..-..-1795 - ..-..-1864)
 Bezocht Curaçao tussen 1828 - 1834. Geeft vrij goede beschrijvingen van 70 planten in "De Nederlandsche West-Indische Eilanden in derzelver tegenwoordigen toestand, Amst. 1836-1837".

 Visited Curaçao between 1828 - 1834. Gives fairly good descriptions of 70 plants in "De Nederlandsche West-Indische Eilanden in derzelver tegenwoordigen toestand, Amst. 1836-1837".

 ...
1857 August Heinrich Rudolf Grisebach
(17-04-1814 - 09-05-1879)
 Beschrijft 5 soorten in zijn flora uit 1857, waarin voor het eerst determinatie tabellen voorkomen.

 Describes 5 species in his flora from 1857, in which for the first time determination tables occur.

 ...
1865 - 1868 Gerardus Johannes Simons
(14-03-1834 - 19-08-1872)
 Ging naar Curaçao in 1865. Publiceerde "Beschrijving van het eiland Curaçou, Oosterwolde 1868, eene uitvoerige lijst van wilde en gekweekte planten met de wetenschappelijke namen tevens mededeelingen over het medicinaal gebruik.", waarin een groot deel van de namen onjuist zijn.

 Went to Curaçao in 1865. Published " Description of the island Curaçou, Oosterwolde 1868, an extensive list of wild and cultivated plants with scientific names and also with information about medical usage. ", in which a great part of the names are incorrect.

 ...
1884 - 1885 F.W.R. Suringar
(..-..-.... - ..-..-....)
 Verzamelende in 1885 op Curaçao van 10-28 Januari, 11-17 Februari, 27 Februari - 11 Maart en 28-29 Maart, heen en weer reizend tussen Aruba, Bonaire en Curaçao. Bijzondere aandacht werd gevestigd op het geslacht Melocactus. Van de meegebrachte planten werd Melocactus uitvoerig door Suringar bestudeerd en werd studie daarvan voortgezet door Dr. J. Valckenier Suringar. De overige door Suringar verzamelde planten zijn voor een deel gedetermineerd door Prof. I. Urban te Berlijn en in zijn geheel is deze plantencollectie bewerkt door Dr. Boldingh in het tweede deel van zijn flora van 1914.

 Collected in 1885 on Curaçao from 10-28 January, 11-17 February, 27 February - 11 March and 28-29 March, while travelling between Aruba, Bonaire and Curaçao. Special attention was paid to the genus Melocactus. Of the collected plants Melocactus was studied intensively by Suringar and this studie was continued by Dr. J. Valckenier Suringar. De other by Suringar collected plants were partly determinated by Prof. I. Urban in Berlin and in total this plant collection has been processed by Dr. Boldingh in the second part of his flora of 1914.

 ...
1891 Hurtado
(..-..-.... - ..-..-....)
 Publiceerde "Compendio di botanica elemental. Curaçao, Bethencourt e Hyos.", met als appendix "Flora de la Isla de Curazao", 55 paginas. In de appendix wordt een lijst van planten opgenoemd, met de inlandse namen en met een korte aanwijzing over het medicinaal gebruik. De wetenschappelijke namen welke erbij worden vermeld zijn voor een overgroot deel foutief.

 Publiceerde "Compendio di botanica elemental. Curaçao, Bethencourt e Hyos.", with an appendix: "Flora de la Isla de Curazao", 55 pages. In the appendix a list of plants is given, with the local names and with a short direction of the medicinal usage. The scientific names that are given are for the greater part incorrect.

 ...
1893 H.F.A. Baron von Eggers
(..-..-.... - ..-..-....)
 Bezocht Curaçao in 1893. Er is geen verzameling meer aanwezig.

 Visited Curaçao in 1893. There is no collection present anymore.

 ...
1902 Prof. Dr. Went
(..-..-.... - ..-..-....)
 Prof. Dr. Went heeft in 1901 de Benedenwindse Eilanden bezocht en verzamlde een aantal planten.

 Prof. Dr. Went visited in 1901 the Lesser Antilles and collected a number of plants.

 ...
1907 Mej. A. Lens
(..-..-.... - ..-..-....)
 In 1907 heeft Mej. A.D. Lens een collectie planten op Curaçao bijeengebracht. Zij was de jongste zus van Lodewijk Lens, (Utrecht, 26-06-1870 - Amsterdam, 07-07-1949). Lodewijk Lens ging, na lagere school en Rijks H.B.S. in opleiding voor de infanterie in Haarlem met de wens bij militaire verkenningen te worden geplaatst. Als 1ste luitenant kreeg hij als eerste opdracht om Drenthe in kaart te brengen. Na zijn promotie werd zijn verzoek om bij verkenningen te mogen blijven ingewild. Op 22-03-1905 vertrok hij als kapitein voor 5 jaar naar Curaçao om de A.B.C.-eilanden in kaart te brengen. Dit samen met Werbata en Jonkheer, als cartograaf van de Nederlandse Antillen. Na zijn terugkeer in Nederland kwam hij in Assen in garnizoen. Hier werd hem, op 24-09-1910, op aanbeveling van Gouverneur Nuyens, door de regiments-commandant kolonel J.F.N. van Bungr, het ridderkruis der Oranje-Nassau Orde uitgereikt, als beloning voor de ijver en toewijding van de uitvoering van de opgedragen taak. Niet lang hierna nam kapitein Lens pensioen en keerde terug naar Curaçao en stichtte hij in 1912 op "Choloma" het bekende struisvogelpark "Albertine", dat in 1931 ophield te bestaan. Tijdens zijn eerste verblijf op Curaçao was zijn oudste broer, de chirurg Dr. P.C.Th. Lens, chef van het militaire hospitaal "Plantersrust". In 1907 bezocht zijn jongste zus, de biologe A.D. Lens Curaçao. Zij behaalde haar examen in 1910 te Den Haag, en was lid van de Nederlandse botanische vereniging, opgericht in 15-08-1845. Lodewijk Lens keerde terug naar Nederland in 1929.

 In 1907 Miss A.D. Lens brought together a collection of plants on Curaçao. She was the youngest sister of Lodewijk Lens, (Utrecht, 26-06-1870 - Amsterdam, 07-07-1949). Lodewijk Lens went, after primary school and secondary school, in training for the Haarlem infantry with the wish to be positioned at military reconnaissance. As first luitenant he got his first assignment to create a map of the province of Drenthe. After his promotion his wish was rewarded. On 22-03-1905 he left as captain for 5 years to Curaçao to chart the A.B.C.-islands. This was together with Werbata and Jonkheer, as cartographer of the Netherlands Antilles. After his return to the Netherlands he was stationed at Assen. Here he recieved, on 24-09-1910, on recommendation of Governor Nuyens, from the regiment-commander colonel J.F.N. van Bungr, the Knight´s Cross of the Order of Oranje-Nassau, as reward for the devotion for performing the assigned task. Shortly after this captainh Lens retired and returned to Curaçao and started in 1912 at "Choloma" the famous ostrich farm "Albertine", which ceased to exist in 1931. During his first stay on Curaçao his eldest brother, the surgeon Dr. P.C.Th. Lens, was chief of the military hospital "Plantersrust". In 1907 his youngest sister, the biologist A.D. Lens visited Curaçao. She passed her exam in 1910 in The Hague, and was member of the Dutch Botanical Club, started at 15-08-1845. Lodewijk Lens returned to The Netherlands in 1929.

 ...
1907 W. Versluys
(..-..-.... - ..-..-....)
 In 1907 verzamelde W. Versluys, gouvernements-landbouwkundige te Curaçao eveneens een aantal planten.

 In 1907, W. Verslyus, governmental-agriculturist at Curaçao also collected a number of plants.

 ...
1909 - 1910 / 1913 - 1914 Dr. Boldingh
(22-07-1879 - 24-04-1938)
 Bezocht Curaçao in 1909 - 1910. Bewerkte zijn eigen planten collectie en de plantencollectie van Suringar in het tweede deel van zijn flora van 1914. Dr. Boldingh heeft de bovengenoemde collecties van Prof. Dr. Went (1902), Mej. A. Lens (1908) en W. Versluys (1909), gouvernements-landbouwkundige in studie genomen. Hij was op Curaçao van 16 October - 20 December 1909 en 18-28 Januari 1910. De op die tochten verzamelde planten worden bewaard in het herbarium van het Botanisch Laboratorium van de Universiteit te Utrecht.

 Visited Curaçao in 1909 - 1910. Processed his own plant collection and the plant collection of Suringar in the second part of his flora of 1914. Dr. Bioldingh studied the above mentioned collections of Prof. Dr. Went (1902), Miss A. Lens (1908) and W. Verslyus (1909), agriculturist appointed by the gouvernment. He was on Curaçao from 16 octoker - 20 December 1909 and 18-28 January 1910. The plants collected during these travels are kept at the herbarium of the Botanical Laboratory of the University of Utrecht.

 ...
???? Aschenberg
(..-..-.... - ..-..-....)
 Een belangrijke collectie planten door Aschenberg op Curaçao verzameld is eveneens in het herbarium te Utrecht aanwezig.

 An important collecion of plants made by Aschenberg on Curaçao is also present in the herbarium at Utrecht.

 ...
1942 Mej. dr. G.J.H. Amshof
(..-..-.... - ..-..-....)
 Publiceerd een verhandeling over de grassen van the Nederlandse West Indische eilanden.

 Published a treatment on the grasses of the Dutch West Indies.

 ...
1954 Frater Arnoldo
(..-..-.... - ..-..-....)
 Werkte op Curaçao. Publiceerde de eerste en tweede druk van de zakflora en een gelijkwaardig boek over de ingevoerde en gekweekte planten. De derde en vierde druk van de zakflora werd verzorgd door Proosdij.

 Worked on Curaçao. Published the first and second edition of the pocket flora and an equally valued book on the imported and cultivated plants. The third and fourth edition of the pocket flora was edited by Proosdij.

 ...
1956 - 1984 Prof. A.L. Stoffers
(..-..-.... - ..-..-....)
 Publiceerde een niet voltooide serie wetenschappelijke werken waarin de planten van Curaçao wetenschappelijk beschreven worden. Deze serie kon niet meer voltooid worden na zijn dood.

 Published an unfinished series of scientific works in which the plants of Curaçao are described scientifically. This series could not be finished afer his death.

 ...