Wie ontdekte Curaçao? Wie ontdekte Curaçao? Wie ontdekte Curaçao?


Niemand weet wanneer de eerste Europeaan voet op Curaçaose bodem zette.

Op 10 april 1495 verleenden koning Ferdinand en koningin Isabella van Spanje bij koninklijk besluit alle Spanjaarden het recht om ontdekkingsreizen te ondernemen naar de Nieuwe Wereld, mits de aanspraken van Columbus maar werden eerbiedigd. Columbus was reeds twee maal in Spanje teruggekeerd en allelei verhalen deden over hem de ronde. Ferdinand en Isabella besloten hierop een expeditie uit te rusten ter controle. Hun keuze hiervoor viel op Alonso de Ojeda.

Op 20 mei 1499 vertrok Alonso de Ojeda met drie, mogelijk vier, schepen vanuit Santa Maria, Spanje. Hij werd vergezeld door Juan de la Cosa en Amerigo Vespucci.

Alonso de Ojeda was het hoofd van de expeditie en Juan de la Cosa was de voornaamste nauticus, die ook als cartograaf was meegeweest op de tweede reis van Columbus. De functie waarin Amerigo Vespucci meevoer is niet met zekerheid vast te stellen. Het is wel zeker dat Amerigo Vespucci een belangrijk aandeel had in het uitrusten van de expeditie. Door Amerigo Vespucci aan de onderzoekingsexpeditie toe te voegen, toonde koning Ferdinand zijn objectiviteit jegens Columbus.

Het verwarrende van deze expeditie, waarvan de leiding in zekere zin gedeeld werd, vloeide ook voort uit de aard ervan, als gevolg waarvan het uitgevaren eskader nu eens tezamen en dan weer uiteen ging. De Colombiaanse historicus Arciniegas schreef: "Het lijkt erop dat zij de vrijheid hadden onafhankelijk van elkaar op te treden, zoals politieagenten die alle sporen nagaan". Van deze vrijheid van handelen is ruim gebruik gemaakt, tot ongerief van de latere historici. Een journaal van de expeditie bestaat niet.

Zeker is dat Alonso de Ojeda en Amerigo Vespucci in mei 1499 met drie of vier schepen vanuit Spanje naar het Caribisch gebied zeilden. Onderweg verloren de schepen elkaar uit het oog en Alonso de Ojeda en Amerigo Vespucci voeren daarna ieder hun eigen koers. Beiden beweerden daarna dat ze Curaçao "ontdekt" hadden.

Alonso de Ojeda zou eind juni 1499 het eiland als eerste hebben betreden. Alonso de Ojeda deed zijn verklaring op 8 februari 1513 onder ede. Wanneer zijn "ontdekking" had plaatsgevonden, is niet duidelijk, want hij maakte tijdens zijn reis geen aantekeningen.

Amerigo Vespucci heeft op 7 september 1499 Curaçao aangedaan. Dat staat vast uit brieven aan vrienden. Amerigo Vespucci was de eerste Europeaan die op Curaçao de sporen zag "van zeer grote voeten". Het eiland werd vanwege de vermeende lengte van zijn bewoners daarom "Isla de los Gigantes", eiland van de reuzen, genoemd. Maar of hij Curaçao ook als eerste Europeaan ontdekt heeft?

Er zijn slechts twee bronnen: De vraag is nu wáár het gezelschap uit elkaar is gegaan. Was dit vóór of ná Curaçao, en indien de scheiding vóór de ontdekking van Bonaire en Curaçao plaats vond, zijn Alonso de Ojeda en Amerigo Vespucci dan toch beiden op deze eilanden geweest?

De vrije dag op 26 juli voor heel Curaçao omdat het op die dag "ontdekt" werd, vindt zijn oorsprong in de feestdag van de patroonheilige van het eiland: Sint Anna, en staat los van de dag waarop Curaçao door ontdekkingsreizigers "ontdekt" werd.

Who discovered Curaçao? Who discovered Curaçao? Who discovered Curaçao?


Nobody knows when the first European set foot on Curaçao.

On April 10, 1495, king Ferdinand and queen Isabella of Spain, by royal decree, granted all Spaniards the right to undertake exploration trips to the New World, provided that the claims of Columbus were respected. Columbus had returned to Spain twice and all kind of stories were told about him. Ferdinand and Isabella decided to equip an expedition to check on the stories of Columbus. They choose Alonso de Ojeda to do this.

On May 20, 1499, Alonso de Ojeda left with three, possibly four, ships from Santa Maria, Spain. He was accompanied by Juan de la Cosa and Amerigo Vespucci.

Alonso de Ojeda was the head of the expedition, and Juan de la Cosa was the chief nautician, who was also a cartographer on the second trip of Columbus. The function in which Amerigo Vespucci accompanied them could not be determined with certainty. It is certain that Amerigo Vespucci had an important part in gathering the equipment for the expedition. By adding Amerigo Vespucci to the research expedition, king Ferdinand showed his objectivity towards Columbus.

The confusing part of this expedition, whose leadership was shared in a certain sense, also resulted from its nature, as a result of ships sailing together and splitting up again and again. The Colombian historian Arciniegas wrote: "It seems that they had the freedom to act independently, such as police officers checking all the traces." This freedom of action has been widely used, to the inconvenience of later historians. A journal of the expedition does not exist.

It is true that Alonso de Ojeda and Amerigo Vespucci sailed from Spain in May 1499 with three or four ships to the Caribean area. Along the way, the ships lost sight of each other and Alonso de Ojeda and Amerigo Vespucci each pursued their own course. Both then claimed to have "discovered" Curaçao.

Alonso de Ojeda would have entered the island at the end of June 1499. Alonso de Ojeda made his statement on February 8, 1513, under oath. When his "discovery" had taken place, is not clear, because he did not make any notes during his trip.

Amerigo Vespucci landed on Curaçao on September 7, 1499. That is confirmed from letters to friends. Amerigo Vespucci was the first European to see the tracks on Curaçao "of very big feet". Because of the alleged length of its inhabitants, the island was called "Isla de los Gigantes", island of the giants. But whether he discovered Curaçao as the first European?

There are only two sources: The question is now where the company became separated. Was this before or after Curaçao, and if the separation took place before the discovery of Bonaire and Curaçao, have Alonso the Ojeda and Amerigo Vespucci actually been on these islands?

The free day, July 26, for the whole of Curaçao, because Curaçao had been "discovered" on that day, originates from the patron saint of the island: Saint Anna, and has nothing to do with the day on which Curaçao had been "discovered" by explorers.

Ken deskubri Korsou? Ken deskubri Korsou? Ken deskubri Korsou?


....