Latijnse afkortingen in plantnamen
Latin abbreviations in plant names
Abreviashon Latin den nòmber di mata
Latijnse afkortingen in plantnamen
Latin abbreviations in plant names
Abreviashon Latin den nòmber di mata
Latijnse afkortingen in plantnamen
Latin abbreviations in plant names
Abreviashon Latin den nòmber di mata


Centurion

Latijnse term
Latin term
Termino Latin
Afkorting
Abbreviation
Abreviashon
Definitie
Definition
Definishon
affinis aff. verwantschap hebbende met maar niet identiek met
having affinity with but not identical with
ku afinidat di pero no identiko di
auctorum auct. van auteurs
of authors
di outornan
auctorum non auct. non niet van auteurs -- gevolgd door de citatie van een fout geindentificeerd taxon
not of authors -- to follow the citation of a misidentified taxon
no di outornan -- siguí pa e sitashion di un takson indetifiká robes
confer cf. vergelijk
compare
kompará
combinatio nova comb. nov. nieuwe combinatie
new combination
kombinashon nobo
emendavit emend. verbeterd, veranderd, gecorrigeerd
emended, altered, corrected
mehorá, kambia, korekshoná
emendatus
emendata
emendatum
  verbeterd
emended
mehorá
et alii et al. en anderen
and others
i otronan
ex affinis ex aff. verwant met
of affinity
afinidat di
exclusa varietate excl. var. uitgesloten de variëteit
by the excluded variety
ku eksepshon di variante
exclusis varietatibus ex gr. uitgesloten de variëteiten
by the excluded varieties
ku eksepshon di variantenan
ex grege ex gr. van de grote massa, van de groep
from the herd, of the group
di masa, di grupo
ex parte ex par. aan een kant
on one side
na un banda
forma f. vorm (morfologisch), of een rang van infraspecifieke taxa
form (morphological), or a rank of infraspecific taxa
forma (morfológiko), o un rango di taksa infraspesífiko
fide   gelovende or vertrouwende op (bron)
by faith or trusting in (source)
kere o konfia den (fuente)
genus (novum) et species novum gen. et sp. nov. nieuw geslacht en nieuwe soort
new genus and new species
género nobo í espesie nobo
genus novum gen. nov.
n. gen.
nieuw geslacht
new genus
género nobo
ibidem ibid. in dezelfde plaats (bijvoorbeld pagina of illustratie verwijzing naar een tijdschrift of deel)
in the same place (for example page or illustration reference to a journal or volume)
den meskos lugá (por ehèmpel página o ilustrashon referí na un revista o parti)
indeterminatus
indeterminata
indeterminatum
indet. kan niet, of werd niet, gedetermineerd
cannot be, or has not been, determined
no por, o no wòrdu determiná
in litteris in litt. in brieven, correscpondentie (geschreven mededeling mag ook worden gebruikt)
in letters, correspondence (written comments may also be used)
den kartanan, korespondensia (komunikashon skibí tambe tin di mag wòrdu usa)
incertae sedis   van een taxon: van onzekere plaats
of a taxon: of uncertain position
du un takson: di lugá dudoso
lapsus calami   een gemaakte fout door onoplettendheid bij het schrijven ("schrijffout")
an error made through carelessness in writing (´slip of the pen´)
un fout hasi pa no duna atenshon durante skibimentu (fout di skibimentu)
loco citato loc. cit. geciteerd in de plaats, werk, artikel (publicatie en pagina). In tegenstelling tot ´op. cit.´, waarin alleen de publicatie is geciteerd
in the place cited (publication and page). Contrast ´op. cit.´, in which publication alone is cited
sita den lugá, obra, artíkolo (publikashon í página). Den kontrario na ´op. cit.´, den kua e publikashon so ta sita
mihi   toebehorend aan mij (zoals van een nieuwe soort)
belonging to me (as a new species)
pertenesé na mi (mamera un espesie nobo)
nec   en eveneens
and also
í tambe
nobis nob. aan ons (als van een nieuwe soort)
to us (as a new species)
riba nos (manera un espesie nobo)
nomen conservandum nom. cons. een naam welke moet of zou moeten worden geconserveerd
a name to be or should be preserved
un nòmber tin ku o lo a preservá
nomen conservatum   een geconserveerde naam
a preserved name
un nòmber preservá
nomen dubium
pl. nomina dubia
nom. dub. een naam welke een taxon representeerd waarvoor de oorspronkelijke diagnose of type materiaal onvoldoende is om een volgende herkennen mogelijk te maken
a name representing a taxon for which the original diagnosis or type material is inadequate to permit its subsequent recognition
un nòmber representá un takson pakiko e diagnósis original o material di tipo no ta sufisiente pa hasi posibel rekonosementu un biaha mas
nomen novum
pl. nomina nova
nom. nov. nieuwe naam
new name
nòmber nobo
nomen nudum
pl. nomina nuda
nom. nud. een naam zonder aanduiding (dat wil zeggen zonder een indicatie, beschrijving, of definitie), daardoor ongeldig
a name without a designation (which means without indication, description, or definition), therefore invalid
un nòmber sin indikashon (kemen ku un indikashon, deskripshon, o definishon), pesei no válido
non   niet
not
no
  n. comb. nieuwe combinatie
new combination
kombinashon nobo
opere citato op. cit. geciteerd in het werk, artikel (zonder pagina referentie). In tegenstelling tot ´loc. cit.´, geciteerd in het werk, artikel (publicatie en pagina)
cited in the work, article (without page reference). Contrast ´loc. cit.´, in the place cited (publication and page)
sita den obra, artíkolo (sin referensha di página). Den kontrario na ´loc. cit.´, sita den e obra, artikolo (publikashon í página)
partim part. ten dele
in part
pa un parti
pars   een deel van het geheel
a part of a whole
un parti di un hinté
per procurationem p.p. op gezag van
on behalf off
riba outoridat di
quod vide q.v. welke zien
which see
kua mira
sensu forma s.f. in vormelijke (taxomische) betekenis
in the form (taxonomy) sense
den e forma (taksonómiko) nifikashon
sensu lato s.l. in brede betekenis
in the broad sense
den nifikashon anchura
sensu stricto s.s. in strikte (nauwere) betekenis
in the strict (narrow) sense
den nifikashon strikto (pèrtá)
sic   aldus (om een exacte transcriptie aan te geven, inclusief fouten)
thus (to indicate an exact transcription, including errors)
asina (pa indiká un transkripshon, inklusivamente foutnan)
species sp. soort (enkelvoud)
species (singular)
espesie (singular)
species spp. soorten (meervoud)
species (plural)
espesienan (plural)
subspecies ssp.
subsp.
subspecies
subspecies
espesie inferior
species indeterminata sp. indet. niet gedetermineerde soort (kan niet of werd niet getedermineerd)
species indeterminate (cannot be, or has not been, determined)
espesie no determiná (no por o no wòrdu determiná)
species nova sp. nov.
n. sp.
nieuwe soort
new species
espesie nobo
subgenus subgen.
subg.
ondergeslacht
subgenus
género inferior
supra sup. boven
above
ariba
supra citato supra cit. hierboven geciteerd
cited above
sita ariba
typus
typicus
typa
typica
typum
typicum
  typische of type soort van een geslacht
typical or type species of a genus
típiko o tipo di espesie di un género
vida
pl. vidimus
v. geeft aan dat de auteur het type materiaal heeft gezien
indicates the author has viewed the type material
indiká ku e outor mirá e material típiko
varietas var. variëteit (zoals voor onderdivisie van een soort), of, een rang voor infraspecifieke taxa
variety (as for subdivision of a species), or, a rank of infraspecific taxa
variante (manera di divishon inferior di un espesie), o, un rango di un taksa infraspesífiko